Captured
: June 15 2023
Developed: June 23 2023

FUJI ACROS II

GUANGZHOU

©LEIZHANG